Blog

Etička načela u primjeni umjetne inteligencije pri zapošljavanju

Slika
decor

Saznajte više o kodeksu etičke primjene umjetne inteligenciji koji je usvojio World Employement Confederation i reakciji poslodavaca na načela.

Umjetna inteligencija (AI) revolucionirala je način na koji organizacije provode svoj postupak zapošljavanja. Pojednostavio je zapošljavanje, smanjio pristranost, te uštedio vrijeme i resurse. Međutim, upotreba AI-a u zapošljavanju također je izazvala zabrinutost zbog privatnosti, transparentnosti i etičkih aspekata. Da bi se pozabavila tim problemima, Svjetska konfederacija za zapošljavanje (WEC) usvojila je Kodeks etičkih načela za uporabu AI-a u zapošljavanju i zapošljavanju. Kodeks naglašava četiri ključna načela: transparentnost, odgovornost, privatnost i raznolikost. Pogledajmo pobliže svaki od ovih principa.

Transparentnost

Prvo načelo Kodeksa etičkih načela je transparentnost. Poslodavci i agencije za zapošljavanje potiču se da budu otvoreni i iskreni u pogledu njihove uporabe AI i pridruženih tehnologija u procesu zapošljavanja. To uključuje informiranje kandidata o tome kako će se koristiti AI i koji će se podaci prikupljati i analizirati tijekom postupka zapošljavanja.

Odgovornost

Drugo načelo Kodeksa etičkih načela je odgovornost. Poslodavci i agencije za zapošljavanje potiču se da preuzmu odgovornost za utjecaj AI-a na kandidate i zaposlenike. To uključuje osiguravanje da se AI koristi na pošten i nepristran način te da se svaki negativni utjecaj na kandidate rješava odmah.

Privatnost

Treće načelo Kodeksa etičkih načela je privatnost. Poslodavci i agencije za zapošljavanje potiču se da poštuju privatnost kandidata osiguravajući da se podaci prikupljaju i koriste u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. To uključuje dobivanje pristanka kandidata za prikupljanje i korištenje njihovih podataka i osiguravanje zaštite podataka.

Raznolikost

Četvrto i posljednje načelo Kodeksa etičkih načela je raznolikost. Poslodavci i agencije za zapošljavanje potiču se da promiču raznolikost i inkluzivnost u svojim praksama zapošljavanja. To uključuje osiguravanje da se AI koristi na način koji ne diskriminira kandidate na temelju njihovog spola, rase, etničke pripadnosti ili drugih karakteristika.

Poslodavci i kodeks

Usvajanje Kodeksa etičkih načela za uporabu umjetne inteligencije u zapošljavanju pozitivno su primili mnogi poslodavci i agencije za zapošljavanje širom svijeta. Poslodavci i agencije za zapošljavanje koji su prihvatili uporabu AI u svom procesu zapošljavanja prepoznali su važnost etičkih razmatranja i transparentnosti. Oni priznaju da će usvajanje WEC-ovog Kodeksa etičkih načela pomoći da se osigura da se AI koristi odgovorno i etično u praksi zapošljavanja.

Mnogi poslodavci rade na provođenju načela Kodeksa u svojim procesima zapošljavanja. Na primjer, neke tvrtke pružaju transparentnost kandidatima o tome kako se AI koristi u njihovom procesu zapošljavanja. Drugi su se fokusirali na osiguravanje nepristranosti njihovih AI sustava i osigurali da ne diskriminiraju kandidate na temelju spola, rase, etničke pripadnosti ili drugih karakteristika.

Nadalje, poslodavci su također prepoznali da usvajanje Kodeksa može pomoći u izgradnji povjerenja s kandidatima, što je ključno na konkurentnom tržištu rada. Kandidati imaju veću vjerojatnost da će vjerovati poslodavcima koji su transparentni u načinu na koji koriste AI u procesu zapošljavanja i koji daju prednost etičkim pitanjima.

Zaključno, mnogi poslodavci i agencije za zapošljavanje pozdravili su WEC-ov kodeks etičkih načela za uporabu AI u zapošljavanju. Oni prepoznaju da su načela navedena u Kodeksu ključna za osiguravanje korištenja AI-a na odgovoran i etički način i da može pomoći u izgradnji povjerenja s kandidatima. Dok AI nastavlja transformirati proces zapošljavanja, usvajanje etičkih načela poput onih koja je istaknuo WEC bit će ključno za osiguravanje da prakse zapošljavanja ostanu poštene i transparentne.